Основна дейност

  1. Консултации в областа на финансови и счетоводни услуги
  2. Консултации в областа на юридическите услуги (съвместно с партньори)
  3. Създаване и административно обслужване на предприятия
  4. Консултации относно управление на предприятия
  5. Представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица
  6. Застрахователен агент за общо застраховане и живото-застраховане
  7. Дейности в областта на алтернативното (извънсъдебно) решаване на спорове – медиация, арбитраж