ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Консултирането е специализирана професионална дейност за психологическа помощ на клиенти без психически заболявания, с различни личностни или социално обусловени проблеми в емоционалната или поведенческата сфера, реализираща се по определена методика и със съзнателното участие на клиента.

Целта на консултирането е създаването на условия, които да поощряват и подкрепят самостоятелното и волево поведение на клиента при правенето на избор и вземането на решения относно възникнал проблем или конкретна ситуация.

Едно от основните изисквания е спазването на конфиденциалност. Задължението на психолога да защитава поверителността на работата си със своите клиенти произтича пряко от правото на клиента на личен живот, което от своя страна е производно от по-общата, но централна етична и правна ценност на човешките права за лично самоопределение и лична неприкосновеност.

Освен на индивидуално равнище, консултирането се осъществява и на групово и организационно ниво. Трансформирането на организациите от затворени в отворени социални системи, отразяващи влиянията на средата, е едно от основните предизвикателства пред съвременния мениджмънт.