ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

При съгласие на страните можем да Ви предложим ad hoc арбитраж съгласно действащата нормативна уредба.

За целта е необходимо страните да определят арбитър и сключат арбитражно споразумение.

Решението на арбитъра и сключената пред арбитраж спогодба представляват изпълнителни основания по смисъла на чл. 404 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Въз основа на тях страните могат да се снабдят с изпълнителен лист от Софийски Градски съд (чл. 405, ал. 3 ГПК).