ПРЕДЛАГАМЕ

Екипът на АДР БЪЛГАРИЯ Ви предлага:

1. ПРЕГОВОРИ

 • Организация, стратегия и провеждане на преговори в случай на спор между две и повече страни
 • Съдействие с цел осигуряване на комуникация и изясняване на позиции в случай на конфликт
 • Участие в преговори при сключване на сделки

2. МЕДИАЦИЯ

 • Консултации на страна или страните по спора дали техния случай е подходящ за медиация или друг алтернативен способ
 • Разясняване на процедурата по медиация
 • Приемане на заявление за медиация от едната или съвместно от двете страни по спора
 • Установяване на контакт с втората страна и търсене на нейното съгласие за провеждане на медиация
 • Съдействие при избора на медиатор от Списъка на АДР БЪЛГАРИЯ, ако страните пожелаят такова
 • Запознаване с изявленията и становищата на страните по спора
 • Организиране на срещите по медиация и осигуряване на необходимите технически и логистически материали за провеждането им
 • Предоставянето на допълнителни услуги – ако страните пожелаят такива: например изготвянето на експертни становища, независимо правно и счетоводно-икономическо консултиране, преводи и др.

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ